Bevoegdheden

Directie 

Op basis van de resultaten van de (vaak via een webenquête gehouden) ouderraadpleging neemt de directie een voorgenomen besluit. Dit besluit legt de directie vervolgens ter instemming voor aan de MR. 

 

Medezeggenschapsraad 

De MR is een belangrijke spil in het proces richting eventuele nieuwe schooltijden. Immers, de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geeft de ouderge­leding van de medezeggenschapsraad het recht van instemming bij verandering van de onderwijstijd. Ook de personeelsgeleding heeft instemmingsbevoegdheid bij de invoering van andere tijden als het gaat om een wijzi­ging van de arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel.

 

Ouders

Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan alleen plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden. Om alle ouders de kans te geven hun stem te laten horen, wordt een dergelijke raadpleging vindt via een (digitale) enquête plaats. Overigens mag er bij de uiteindelijke keuze voor andere schooltijden afgeweken worden van de resultaten van de ouderpeiling